Biuletyn Informacji publicznej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Czerwionce-Leszczynach.

MajątekInformacja o stanie majątku Przedsiębiorstwa Wodociągów

i Kanalizacji  Sp. z o.o. w Czerwionce - Leszczynach

wg stanu na dzień 31.12.2021 r.

 

Opis  Wartość  Udział %
Kapitał zakładowy 24.651.500,00 zł   93,48
Kapitał zapasowy 1.717.994,04 zł   6,52
Cały kapitał 26.369.494,04 zł 100,00

Kapitał zakładowy podzielony jest na 49303 udziały o wartości 500 zł każdy. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym posiada gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny.

 

Aktywa Spółki na 31.12.2021 r. wynoszą 30.980.421,88 zł

w tym: rzeczowe aktywa trwałe 25.536.695,23 zł

a)       grunty własne                                      

1.728.880,56 zł  

b)       budynki,lokale i obiekty inzynierii lądowej i wodnej                                 

23.341.990,75 zł  

c)       urządzenia techniczne i maszyny            

359.216,07 zł  

d)       środki transportu                                    

20.903,37 zł  

e)       inne środki trwałe                                    

6.922,39 zł  

f)        środki trwale w budowie                          

78.782,09 zł