Biuletyn Informacji publicznej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Czerwionce-Leszczynach.

MajątekInformacja o stanie majątku Przedsiębiorstwa Wodociągów

i Kanalizacji  Sp. z o.o. w Czerwionce - Leszczynach

wg stanu na dzień 31.12.2022 r.

 

Opis  Wartość  Udział %
Kapitał zakładowy 24.651.500,00 zł   93,80
Kapitał zapasowy 1.629.056,73 zł   6,20
Cały kapitał 26.280.556,73 zł 100,00

Kapitał zakładowy podzielony jest na 49303 udziały o wartości 500 zł każdy. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym posiada gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny.

 

Aktywa Spółki na 31.12.2022 r. wynoszą 31.125.229,34 zł

w tym: rzeczowe aktywa trwałe 25.882.262,89 zł

a)       grunty własne                                      

1.728.880,56 zł  

b)       budynki,lokale i obiekty inzynierii lądowej i wodnej                                 

23.465.114,55 zł  

c)       urządzenia techniczne i maszyny            

223.781,84 zł  

d)       środki transportu                                    

0,00 zł  

e)       inne środki trwałe                                    

3.541,99 zł  

f)        środki trwale w budowie                          

460.943,95 zł