Biuletyn Informacji publicznej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Czerwionce-Leszczynach.

O Spółce


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, powstałą w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa komunalnego pod nazwą Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Czerwionce-Leszczynach. Założycielem i jedynym wspólnikiem spółki jest gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny.


FORMALNOPRAWNE PODSTAWY DZIAŁALNOŚCI

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Czerwionce-Leszczynach działa w oparciu o: 

 • Zezwolenie wydane Decyzją Zarządu Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny nr GK 7033/19/2002 z dnia 04.11.2002 r. na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków;
 •  Zezwolenie wydane Decyzją Burmistrza Miasta Orzesze nr KM-7030/A/2/2003 z dnia 10 stycznia 2003 r. na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę;
 •  Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków wprowadzony Uchwałą nr XXXVII/403/21 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 10.09.2021 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2021 r. poz. 5916);
 •  Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków wprowadzonym Uchwałą Nr XXIV/276/20 Rady Miejskiej w Orzeszu z dnia 01.10.2020 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2020, poz. 7240);
 •  Ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2001 r. Nr 72, poz. 747 z późn. zm.) wraz z wydanymi do tej ustawy aktami wykonawczymi;
 •  Ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000. Nr 94, poz 1037 z późn. zm.);
 •  Umowę Spółki;
 •  Wpis Spółki do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000106804.

 

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Przedmiotem działalności spółki jest

 1. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,

 2. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,

 3. Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,

 4. Zbieranie odpadów niebezpiecznych,

 5. Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,

 6. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,

 7. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych,

 8. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,

 9. Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego,

 10. Transport drogowy towarów,

 11. Transport rurociągowy pozostałych towarów,

 12. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,

 13. Działalność w zakresie architektury,
 14. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,

 15. Pozostałe badania i analizy techniczne.

 

 

Informacje publiczne będące w posiadaniu PWiK Czerwionka-Leszczyny Sp. z o.o.  nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej, a które mogą zostać udostępnione zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112 poz. 1198) będą udostępnione na wniosek zainteresowanego.