Biuletyn Informacji publicznej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Czerwionce-Leszczynach.

Organy Spółki


Organami spółki są:

  • Zarząd,
  • Rada Nadzorcza,
  • Zgromadzenie Wspólników.

 

Zarząd

Zarząd stoi na czele spółki, prowadzi jej sprawy i reprezentuje ją na zewnątrz. Zarząd jest jednoosobowy i składa się z Prezesa Zarządu, którego powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Prezes Zarządu jest zarazem Dyrektorem Spółki, który kieruje całą działalnością przedsiębiorstwa przy pomocy Zastępcy dyrektora ds. technicznych i Głównego księgowego. Prezes Zarządu - Dyrektor Spółki zarządza całokształtem działalności przedsiębiorstwa jednoosobowo. Podejmuje decyzje zgodnie z obowiązującymi przepisami, zabezpieczając prawidłowe funkcjonowanie przedsiębiorstwa oraz reprezentuje je na zewnątrz. 

  • Prezes Zarządu – Dyrektor Spółki: Tomasz Błasiak

Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych w imieniu Spółki upoważniony jest również Prokurent.

  • Prokurent samoistny: Ewelina Hippman

Struktura organizacyjna Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji oraz kompetencje i zakresy obowiązków poszczególnych członków kierownictwa opisane są w Regulaminie organizacyjnym.


Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków, z których trzech wybiera Zgromadzenie Wspólników, a pozostałych dwóch - pracownicy spółki. 

Skład Rady Nadzorczej:

  • Przewodniczący – Piotr Zniszczoł
  • Z-ca Przewodniczącego – Irena Woźnica
  • Sekretarz – Łukasz Wrożyna
  • Członek – Jan Dytko
  • Członek – Piotr Pierzchała

  Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

- sprawowanie stałej kontroli nad działalnością spółki, we wszystkich dziedzinach jej działalności, 

- ocena sprawozdań, o których mowa w art. 231 § 2 pkt 1 k.s.h. w zakresie ich zgodności
 z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,

- rozpatrywanie i opiniowanie wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia strat,

- składanie wobec Zgromadzenia Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z oceny sprawozdań, o których mowa w art. 231 § 2 pkt 1 k.s.h. w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, 

- stawianie wniosków na Zgromadzeniu Wspólników o udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków,

- powołanie, odwoływanie i zawieszanie członków Zarządu oraz zawieranie umów o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji,

- rozpatrywanie sporów między Wspólnikami, związanych z wykonywaniem umowy Spółki oraz sporów pomiędzy Zarządem a wspólnikami,

- dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,

- przyjmowanie w formie uchwały dla wewnętrznych celów spółki jednolitego tekstu umowy spółki przygotowanego przez Zarząd Spółki,

- wyrażanie zgody na podejmowanie przez członków Zarządu działań (czynności zawodowych) mogących mieć charakter konkurencyjny wobec Spółki.

 

Zgromadzenie Wspólników

Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należą następujące sprawy:

  - rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu Spółki, bilansu oraz rachunku zysków i strat za ubiegły rok obrachunkowy, 

- podjęcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu strat,

- udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdań z ich działalności a także sprawozdania finansowego za ubiegły rok,

- powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej.

- decydowanie o przystąpieniu do innej spółki, organizacji gospodarczej lub organizacji społecznej oraz o wystąpieniu z niej,

- zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej i regulaminu Zgromadzenia Wspólników,

- emisja obligacji,

- tworzenie funduszy celowych (fundusz nagród i inne),

- decydowanie o przeznaczeniu funduszu rezerwowego oraz innych funduszy Spółki,

- zbycie lub nabycie nieruchomości,

- określenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, według zasad regulaminu Rady Nadzorczej,

- zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa spółki oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania,

- podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego,

- zmiana umowy Spółki,

- połączenie lub rozwiązanie Spółki,

- zbycie środka trwałego o wartości przekraczającej równowartość w złotych  30 000 euro,

- inne sprawy zastrzeżone do właściwości Zgromadzenia Wspólników Umową Spółki  lub
w kodeksie spółek handlowych.

Za Gminę jako wspólnika działa Burmistrz Gminy i Miasta, który może wyznaczyć w tym celu swojego przedstawiciela na Zgromadzenie Wspólników.