Biuletyn Informacji publicznej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Czerwionce-Leszczynach.

Organy Spółki


 

Organami spółki są:

  •  Zarząd,
  •  Rada Nadzorcza,
  •  Zgromadzenie Wspólników.

 

Zarząd stoi na czele spółki, prowadzi jej sprawy i reprezentuje ją na zewnątrz. Zarząd jest jednoosobowy i składa się z prezesa Zarządu, którego powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Prezes Zarządu jest zarazem dyrektorem spółki, który kieruje całą działalnością przedsiębiorstwa przy pomocy zastępcy dyrektora ds. technicznych i głównego księgowego. Prezes Zarządu - Dyrektor Spółki zarządza całokształtem działalności przedsiębiorstwa jednoosobowo. Podejmuje decyzje zgodnie z obowiązującymi przepisami, zabezpieczając prawidłowe funkcjonowanie przedsiębiorstwa oraz reprezentuje je na zewnątrz. Szczegółowa struktura organizacyjna Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji oraz kompetencje i zakresy obowiązków poszczególnych członków kierownictwa opisane są w Regulaminie organizacyjnym.

  •  Prezes Zarządu – Dyrektor Spółki: Bogusław Kurdek

 

Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków, z których trzech wybiera Zgromadzenie Wspólników, a pozostałych dwóch - pracownicy spółki. 

Skład Rady Nadzorczej:

  •  Przewodniczący – Piotr Zniszczoł
  •  Z-ca Przewodniczącego – Irena Woźnica
  •  Sekretarz – Sławomir Madej
  •  Członek – Jan Dytko
  •  Członek – Małgorzata Skuta

 

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

   - sprawowanie stałej kontroli nad działalnością spółki, we wszystkich gałęziach jej przedsiębiorstwa, 

- coroczna ocena sprawozdania Zarządu, bilansu oraz rachunku zysków i strat,

- rozpatrywanie i opiniowanie wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia strat,

- składanie wobec Zgromadzenia Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników badania rachunków oraz z przeprowadzonych kontroli, 

- stawianie wniosków na Zgromadzeniu Wspólników o udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków,

- wybór i odwołanie członków Zarządu oraz nawiązywanie stosunku pracy z członkami Zarządu w ramach umowy o pracę.

- rozpatrywanie sporów między wspólnikami, związanych z wykonywaniem umowy spółki oraz sporów pomiędzy Zarządem a wspólnikami,

- dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,

- przyjmowanie w formie uchwały dla wewnętrznych celów spółki jednolitego tekstu umowy spółki,

- przygotowanego przez Zarząd Spółki w trybie określonym w §29 ust. 3,

- wyrażanie zgody na podejmowanie przez członków Zarządu działań (czynności zawodowych) mogących mieć charakter konkurencyjny wobec spółki.

 

Zgromadzenie Wspólników. Do jego wyłącznej kompetencji należą następujące  sprawy:

  - rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu Spółki, bilansu oraz rachunku zysków i strat za ubiegły rok obrachunkowy, 

- podjęcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu strat,

- udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdań z ich działalności a także sprawozdania finansowego za ubiegły rok,

- wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej.

- decydowanie o przystąpieniu do innej spółki, organizacji gospodarczej lub organizacji społecznej oraz o wystąpieniu z niej,

- zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej i regulaminu Zgromadzenia Wspólników,

- emisja obligacji,

- tworzenie funduszy celowych (fundusz nagród i inne),

- decydowanie o przeznaczeniu funduszu rezerwowego oraz innych funduszy spółki,

- zbycie lub nabycie nieruchomości,

- określenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, według zasad regulaminu Rady Nadzorczej,

- zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa spółki oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania,

- podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego,

- zmiana umowy spółki,

- połączenie lub rozwiązanie spółki,

- zbycie środka trwałego o wartości przekraczającej równowartość w złotych  30 000 euro,

- inne sprawy zastrzeżone do właściwości Zgromadzenia Wspólników Umową Spółki  lub
w kodeksie spółek handlowych.

Za Gminę jako wspólnika działa Burmistrz Gminy i Miasta, który może wyznaczyć w tym celu swojego przedstawiciela na Zgromadzenie Wspólników.