Biuletyn Informacji publicznej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Czerwionce-Leszczynach.

Majątek


Informacja o stanie majątku Przedsiębiorstwa Wodociągów

i Kanalizacji  Sp. z o.o. w Czerwionce - Leszczynach

wg stanu na dzień 31.12.2019 r.

 

Opis 

Wartość 

 Udział % 

Kapitał zakładowy

24.651.500,00 

94,31

Kapitał zapasowy

1.487.994,04 

5,69

Cały kapitał

26.139.494,04 

100,00

 

Kapitał zakładowy podzielony jest na 49303 udziały o wartości 500 zł każdy. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym posiada gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny.

 

Aktywa Spółki na 31.12.2019 r. wynoszą 30.622.570,38 zł

w tym: rzeczowe aktywa trwałe 24.920.569,28 zł

a)       grunty własne                                      

1.728.880,56 zł  

b)       budynki i lokale                                 

22.463.150,74 zł  

c)       urządzenia techniczne i maszyny            

482.113,50 zł  

d)       środki transportu                                    

77.379,11 zł  

e)       inne środki trwałe                                    

13.683,19 zł  

f)        środki trwale w budowie                          

155.362,18 zł