Majątek


Informacja o stanie majątku Przedsiębiorstwa Wodociągów

i Kanalizacji  Sp. z o.o. w Czerwionce - Leszczynach

wg stanu na dzień 31.12.2017r.

 

Opis 

Wartość 

Udział % 

Kapitał zakładowy

24.651.500,00

95,22

Kapitał zapasowy

1.237.264,06

4,78

Cały kapitał

25.888.764,06

100,00

 

Kapitał zakładowy podzielony jest na 49303 udziały o wartości 500 zł każdy. Wszystkie udziały        w kapitale zakładowym posiada gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny.

 

Aktywa Spółki na 31.12.2017 r. wynoszą 30.338.295,08 zł

w tym: rzeczowe aktywa trwałe 25.177.167,59   zł

a)       grunty własne                                      

1.728.880,56 zł

b)       budynki i lokale                                 

22.223.048,01 zł

c)       urządzenia techniczne i maszyny            

759.729,56 zł

d)       środki transportu                                    

183.232,69 zł

e)       inne środki trwałe                                    

6.559,84 zł

f)        środki trwale w budowie                          

275.716,93 zł